Zgodovina Ribiške družine
Paka Šoštanj

Vse do leta 1848 so z vodami na našem področju upravljali in imeli pravico ribolova in lova šoštanjski gospodje, ki so s petimi gradovi v Šoštanju imeli podložne kmete in od njih pobirali desetino. Ko pa je 1899 z zakonom odpravljeno tlačanstvo kmetov ter pobiranja desetine, so prenehale tudi pravice lova in ribolova, ki so bile prenesene na upravne organe okrajnih glavarstev. Okrajna glavarstva so ribolovne vode in lovišča dajale v zakup posameznim državljanom, ki so si s tem pridobili lovne pravice in zadolžitve za gojitev in čuvajsko službo.

Po prvi svetovni vojni pa so se z zakonom ustanovile ribarske in lovske zadruge. Šoštanjski ribiči in ribiči Šaleške doline so bili vse do leta 1953 člani ribarske zadruge v Celju, kjer so dobivali ribolovne pravice, ker je z vodami porečja Savinja – Sotla upravljala in gospodarila ribarska zadruga.

S sprejetjem zakona o sladkovodnem ribištvu v letu 1953 pa so se ribarske zadruge reorganizirale. Ribarskim zadrugam je prenehalo delovanje. Ustanovile (nastale) so ribiške družine za posamezne ribiške okoliše in zveze ribiških družin, katerim so bila dodeljena porečja, ribiškim družinam pa posamezni okoliši.

Za Paški ribiški okoliš od izvira reke Pake z vsemi pritoki vse od izliva Pake v Savinjo je bil pri ribarski zadrugi imenovan iniciativni odbor iz Šoštanjskih ribičev. Ribiči dr. Vladko Šmid, Eduard Eder in Ivan Lahovnik so imeli nalogo, da pripravijo vse potrebno za ustanovitev ribiške družine Paka Šoštanj za Paški ribiški okoliš v Šoštanju. Imenovani iniciativni odbor je za ustanovitev ribiške družine Paka Šoštanj pripravil vse potrebne ustanovitvene akte, družinska pravila in drugo ter sklical ustanovni občni zbor spomladi leta 1953, na katerem so sprejeli ustanovni akt, sprejeli družinska pravila in delovni ribiško gojitveni načrt upravljanja in gospodarjenja, ker sta Svet za kmetijstvo in Okrajni ljudski odbor Šoštanj dala soglasje za ustanovitev družine, kateri sta dala v upravljanje in gospodarjenje brezplačno Paški ribiški okoliš in soglasje za registracijo v register društev pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.

Ribiška družina Paka Šoštanj je bila ustanovljena spomladi leta 1953 z odločbo okrajnega ljudskega odbora Šoštanj št. 04/8 –RI 14. Po tem predpisu je bil ribiški družini Paka Šoštanj izročen in dodeljen celotni paški ribiški okoliš od izvira reka Pake do izliva le te v Savinjo z vsemi pritoki in mrtvicami kakor tudi nastajajoča jezera, ki bodo nastala s pridobivanjem premoga. Ob ustanovitvi so bili ribiči, ki so imeli dober ribolovni pribor, zelo redki. Največ so lovili s saki, mrežami, redki pa z dobrimi ribolovnimi palicami, največ pa z leskovimi palicami, sukano vrvico, konjsko žimo. S sprejetjem zakona o sladkovodnem ribištvu pa se je modernizirala tudi ribolovna oprema.

Občina Velenje je s sklepom skupščine 29. 7. 1983 pod št. 323 – 23/82 potrdila sporazum o delitvi voda tako, da ribiška družina Velenje upravlja in gospodari z zgornjim delom Paškega ribiškega okoliša od izvira reke Pake (pod Pohorjem) s pritoki, razen potoka Ponikva (revir št.16), pa vse do mostu v Prelogah. Spodnji Paški ribiški okoliš je bil tako dodeljen Ribiški družini Paka Šoštanj brez odškodnine in za nedoločen čas. RD Paka Šoštanj pa tako upravlja in gospodari s spodnjim delom Paškega ribiškega okoliša revir Pake št.14 od preloškega mostu, revir Pake št. 15 do izliva v Savinjo in gojitveni potok Ponikvo, ki se izliva v Pako revir št.13, ter salmonidnimi revirji Velunja št.17, Bečovnica revir št.18, revir Toplica št. 19 in revir št. 20 Florjanščica s pritoki za gojitvene potoke in Šoštanjsko – Družmirsko jezero.

Odlov in spričevalo iz leta 1962

Nastajanje jezera

Danes…